ПОЛИФЕНОЛИ RX

ПОЛИФЕНОЛИ RX
9 юли 2020

ПОЛИФЕНОЛИ RX


Естествените полифеноли са голяма група молекули (повече от 5000). Множество проучвания с животни, хора и епидемиологични групи са установили забележителните им здравословни свойства, ако се използват в контекста на естествения си произход. Ако обаче се идентифицират специфични класове в рамките на тази група, научните доказателства в полза на някои са категорично по-осезаеми. Полифенолите се делят на не-флавоноиди и флавоноиди. Този втори клас е разделен на няколко подгрупи въз основа на химичната структура, броя на хидроксилните групи и позицията на заместителите. Сред тях два специфични класа са обект на засилен интерес: какаови флаваноли и антоцианини, в полза на които се натрупаха значителен брой изследвания през последните години относно положителните ефекти, които притежават.


В действителност има някои ползи, в които флаванолите се отличават един от друг по степен на доказателственост, както и някои специфики относно антоцианините и по-специално делфинидините (специфичен вид антоцианин, съдържащ се в Maqui в 70% съотношение спрямо всички антоцианини - една уникална даденост на тези плодове). Има области, в които какаовите флаваноли и делфинидините от Маки проявяват и синергични действия.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФЛАВАНОЛИТЕ


Какаови флаваноли и сърдечно-съдово здраве


Флаванолите се намират в някои често консумирани храни, по-специално в какаовите зърна, в които присъстват във високи концентрации. Обичайните производни на какао са подложени на различна обработка, която намалява съдържанието на флаванол. За да се добият тези естествени молекули във висока и постоянна концентрация, е необходимо да се използват специфични производствени методи и технологии, насочени към запазването на флаванолите в техния естествен вид и концентрация.


Многобройни изследвания показват благотворното въздействие на какаовите флаваноли върху сърдечно-съдовата система. Решаващото действие на техните физиологични ефекти е модулиращата сила върху концентрациите на ендотелен азотен оксид; последните проучвания при хора и върху животински модели предполагат повишаване на активността на ензима  азотен оксид синтетаза (NOS) и следователно на нивата на биоактивен NO.


Доказано е, че какаовите флаваноли спомагат за поддържането на епител-зависима вазодилатация чрез този механизъм, спомагайки за поддържане на оптимален кръвен поток в съдовата система. Способността на кръвоносните съдове да реагират на увеличение в кръвния поток чрез дилатация се обозначава с акроним FMD (Flow Mediated Dilation/Поток Опосредствана Дилатация). Основната причина за FMD е именно освобождаването на азотен оксид (NO) от ендотелните клетки. Поддържането на добра гъвкавост на съдовете допринася за поддържане на адекватен приток на кръв във всички клетки, тъкани и органи. Какаовите флаваноли (главно епикатехини) могат да окажат важен ефект върху епител-зависимата FMD, както при остъри, така и при хронични състояния. Едно от най-интересните последствия от действието на какаовите флаваноли върху еластичността на съдовете е приносът за поддържане на нормалното кръвно налягане.

 

Какаови флаваноли и когнитивно здраве


Епидемиологичните изследвания показват, че редовният прием на флавоноиди може да бъде свързан с намаляване на риска от когнитивен спад. Едно от обясненията се крие в способността на флавоноидите да преодолеят кръвно-мозъчната бариера и да защитят уязвимите неврони чрез въздействие върху възпалителните процеси при невроните. Това се получава чрез намеса в пътищата, свързани с митоген-активираната протеин киназа (MAPK), която влияе върху регулацията на транскрипцията и пост-транскрипцията на iNOS и цитокини в активирани микроглиоми и астроцити (нервни клетки).


Флаванолите също могат да имат косвени неврокогнитивни ефекти чрез подобряване на ендотелната функция, опосредствано от увеличаването на бионаличността на азотен оксид; тези периферни съдови промени засягат и перфузията на мозъка, като по този начин осигуряват постоянно снабдяване с кислород и глюкоза, както и изхвърляне на страничните продукти на клетъчния метаболизъм.


Някои изследвания показват, че непрекъснатият прием на какаови флаваноли увеличава притока на кръв в сивото вещество, както и активността в някои области на мозъка. Тези ползи се отразяват на когнитивните способности: в клинично проучване, проведено върху 30 здрави индивиди, всъщност е имало важно подобрение на когнитивните и визуални функции, свързани с консумацията на какаови флаваноли, което повишава чувствителността на визуалния капацитет и необходимото време да се разпознае посока на движение. Тези ефекти са свързани не само с увеличаване на притока на кръв в мозъчните съдове, но и с увеличаване на циркулацията в ретината. Други проучвания свързват приема на флаваноли с повишаване на невронната ефективност по отношение на пространствената памет, стимулирайки пост-париеталните и централно-фронталните области на мозъка.

 


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЛФИНИДИН

 

Делфинидинът на маки и антиоксидантна активност

 

Сред най-забележимите своиства на антоцианините е антиоксидантната активност, като делфинидините се открояват и с редица допълнителни особености. При разглеждането на антиоксидантната активност има два неща: пряката антиоксидантна активност на делфинидините и непряката активност и активирането на предпоставките за изявяване на антиоксидантните ресурси на организма. Като цяло антиоксидантната активност на полифенолите се състои във възпрепятстването на свободните радикали; механизмът до голяма степен зависи от радикалната форма на самата полифенолна молекула. Благодарение на структурата на полифенолите, тази радикална форма е много по-стабилна и по-малко реактивна от свободния радикал, като по този начин намалява потенциала за окислително увреждане. Този механизъм е още по-ефективен, колкото повече полифенолите имат потенциални резонансни форми, благодарение на пространствени, делокализирани "πи" системи. В случая на антоцианините те имат положителен заряд върху кислорода, присъстващ в централния пръстен, който от своя страна частично участва в резонанса и спомага за неговото удължаване. Фигура 1 показва примера на механизъм, включващ хидрокси в позиция 4 '. По подобен начин реакцията на "гасене" на свободния радикал може да включва всички хидроксилни групи на молекулата.

 

 

Стабилността се дължи на второ място на възможността за създаване на вътремолекулни водородни връзки между радикализираните кислородни атоми и съседните -OH групи. Делфинидини са сред антоцианините с най-висока антиоксидантна сила, както показват in vitro проучванията.

Характеристиката, която ги отличава от другите антоцианини, е броят на хидроксилните групи (общо 6): не само че има по-голям брой потенциални места за "гасене" на свободни радикали, но наличието на трите съседни -OH групи позволява по-голяма стабилизация на радикала, образуван именно чрез водородна връзка. Същите тези характеристики придават на делфинидините и подчертаното своиство разтворимост във вода.

По отношение на косвената антиоксидантна активност, Nrf2 е важен редукционно-чувствителен транскрипционен фактор, регулатор на важни антиоксидантни ензими и гени за детоксикация и има решаваща роля за поддържането на окислително-възстановителната хомеостаза в организма. Антиоксидантните фактори, регулирани от Nrf2 са например хинон оксидоредуктаза 1, хема оксигеназа, супероксид дисмутаза и каталаза. Делфинидините имат подчертана способност да активират Nrf2 зависимия антиоксидантен отговор.


От литературата може да се види как добавката с екстракт от Maqui, титриран в делфинидин, е в състояние да намали важен маркер на оксидативния стрес: концентрацията на окислен LDL холестерол (Ox-LDL). Подобни резултати са получени и по отношение на намаляването на присъствието на 8-изо-PGF2α в урината, друг маркер за клетъчно окисление. Взети заедно, тези резултати показват, че добавката с екстракт от Maqui може да допринесе за поддържането на нормално окислително състояние при здрави индивиди.

 

Делфинидините на маки и метаболизма на глюкозата


Сигналите за метаболитен стрес, свързани с излишните хранителни вещества, окислените липиди, оксидативният стрес, могат да активират транскрипционния фактор NF-κB, който, контролирайки експресията на гена, е решаващ за оркестриране на последващия възпалителен отговор, понижава сигнала за преобразуване на инсулин и допринася за инсулинова резистентност. Някои изследвания показват, че някои антоцианини, по-специално делфинидини, могат да модерират тази верига от събития, като инхибират активирането на NF-κB. Доказано е също, че делфинидините са в състояние да активират ензима AMP-киназа (AMPK) като директен механизъм, който от своя страна деактивира глюконеогенните ензими и увеличава усвояването на глюкоза чрез индуциране на глюкозни преносители GLUT. Последните проучвания показват, че екстракт от маки, титриран в делфинидин, е в състояние да намали нивата на глюкоза и инсулин на гладно и постпрандиалното им ниво при лица с намалена чувствителност към инсулин.

 

ДЕЛФИНИДИНИ И ФЛАВАНОЛИ: СИНЕРГИЯ


Функцията на PCG1α

 

Митохондриите са основните генератори на клетъчния АТФ - съединение, отговорно за съхранението и освобождаването на енергия за клетките. Експресията на митохондриални гени, кодирана до голяма степен в ядрото, се контролира от мрежа от транскрипционни фактори, транскрипционни коактиватори и транскрипционни ядропресори. Сред тези кофактори най-проучваният е транскрипционният коактиватор PCG-1 α.
PCG-1α е протеин без фиксирана третична структура, това му позволява да промени конформацията си и да взаимодейства с широк спектър от фактори и ензими благодарение на посттранслационни модификации, които позволяват нейното активиране или деактивиране.
По този начин PGC-1α се превръща в основният регулатор, който осигурява връзката между външните стимули и биогенезата и митохондриалната функция чрез регулиране на участващите гени и съответно енергийния метаболизъм; той се счита за един от основните посредници на външните сигнали.

 

Важността на PCG1α


Поради своята основна роля в биогенезата и митохондриалната функция, PGC-1 има жизнено важа роля върху метаболитната хомеостаза и върху производството на енергия от организма.
Понижаването и деактивирането му имат дълбоки ефекти върху общия метаболизъм, предразполагащ към наднормено тегло, метаболитен синдром и нарушаване на регулацията на глюкозния метаболизъм.
От друга страна, активирането му, включва по-добър контрол на енергийния метаболизъм и оптимизиране на съотношението между чистата мускулна маса и мастната маса.
PGC-1α може да се активира от редица фактори, включително физическа активност, както и от някои полифенолни молекули, по-специално антоцианидините на маки и флаванолите на какаото. 

 

Делфинидин от Maqui, какаови флаваноли и активиране на PCG1α: синергия


Както бе споменато, характерната особеност на какаовите флаваноли е стимулирането на производството на азотен оксид (NO), докато една от най-важните функции на делфинидини е насърчаването на активирането на ензима AMPK. Предполага се, че NO действа чрез регулиране на митохондриалното дишане, като по този начин променя съотношението AMP/ATP и индиректно активира AMPK. Следователно делфинидините и флаванолите помагат за активиране на AMPK синергично, първите директно, а вторите индиректно; AMPK от своя страна регулира експресията (изявата) на PGC-1α.

 

 

Редактирано от д-р Слав Димитров, кардиолог

 

Съвети за безопасно поведение, без да натоварвате тялото си прекомерно.

прочети още

Как да сме в добра физическа форма и кондиция? Чрез хранене или тренировки? Въпросът седи на дневен ред. Отговорът? И чрез двете.

прочети още

Причината за появявата на атаки на глад и натрупване на тегло е, че хормоните са извън баланс. Контролът на глада всъщност зависи от някои хормони, присъстващи в кръвта, червата и мозъка. И основна роля за това има начина ни на хранене.

прочети още

И кой каза, че не е възможно да останете в Зоната, когато обядвате или вечеряте извън дома? Зоната е prêt à porter lifestyle, с други думи - ще бъде с вас навсякъде.

прочети още

СЪСТАВКИ - 250 гр праз - 180 гр моркови - 180 гр зелена ябълка - 150г резене - 1 супена лъжица лимонов сок - 1 чаена лъжичка куркума на прах - 1 чаена лъжичка настърган джинджифил - 5 лъжици протеинови люспи - 2 супени лъжици зехтин екстра върджин - 2-3 скилидки чесън - черен пипер

прочети още

Една поговорка гласи: "Тези, които започват добре, са на половината път." В случая - става дума за закуската, разбира се. Най-общо, по отношение на закуската има два типа хора - „т. нар. "скипъри" на закуската“ или тези, които пропускат закуска и „любители на закуската“. Естествено, закуската е важно хранене и сама по себе си е от значение за всички. За разлика от това, което вероятно сте чували, тя не служи за активиране на метаболизма - това е фалшив мит. Въпреки това, има многобройни допълнителни предимства. Искате ли да знаете някои от тях? Прочетете нататък.

прочети още

Сърдечно-съдовото здраве е изключително важно за пълноценния ни живот, но същевременно то е и сериозно влошено не само сред нас, Българите, а и в световен мащаб. Ето някои кратки, полезни и актуални съвети, за това как да запазим сърцето си здраво за по-дълго време. 

прочети още

Да обичаш себе си означава да се грижиш себе си. Именно поради тази причина постоянната физическа активност с умерена интензивност трябва да бъде верен спътник в живота ни. Движението е изискване на нашето тяло, то е основно за физическото и психическото благосъстояни и за забавяне на физиологичното стареене.

прочети още

Правилното хранене е нещо, от което почти всички смятат, че разбират. Дали е така наистина? Оказва се, че само част от нашите навици и убеждения са наистина здравословни, докато други са резултат от фалшиви митове или от информация предавана от уста на уста, която не винаги носи вярно послание. Искате ли да знаете повече? Прочетете следващите редове.

прочети още

Лесно е да се каже „въглехидрати, протеини и мазнини“. Но наистина ли знаем колко са ни необходими, за да останем здрави и от какви храни да ги получим? Ако отговорът е не, не пропускайте тази статия. Тя ще ви бъде полезна за това да разберете как да съставите ястието си при всяко хранене и лека закуска.

прочети още

Слънчевото време оказва значително влияние върху ежедневието и самочувствието ни. С намаляването на слънчевите дни, ритъма на живот се променят, дори и да не е така осезаемо. В крайна сметка, ние не правим нищо повече, от това да преместим стрелките на часовника назад с един час. Но какво следва от това? Нека разберем.

прочети още

В края на изтощителните физически упражнения идва времето за възстановяване. Това е много деликатен и ценен момент, в който изборът на хранителни вещества може от една страна да благоприятства възстановяването на енергийните резерви, както и на мускулите, а от друга, да повлияе на стимулите, предизвикани от тренировките.

прочети още

Изобретателят на зоновата диета: "Храната е първото лекарство, в кухнята има генна терапия" Американският биохимик обяснява как правилното хранене може да осигури дълголетие и да противодейства на бума на рак и диабет от Марцио Бартолони

прочети още

Всеки сезон идва със своите особености, за справянето с които се изисква енергия от нашето тяло и ум. Ако добавим към това и допълнителните стрес фактори, като например самата смяна на сезона, съвременното забързжано ежедневие и др., е много вероятно да се повлияе нашата работоспособност, ефективност и имунитет. Но има добри новини.

прочети още

EnerZona България ще вземе участие на тазгодишния експозиционен форум "Вселена Здраве", който ще се проведе за първи път за град Варна и Североизточна България на 12-13 октомври 2019 г. в Делта Планет Мол гр. Варна.

прочети още

Участие на ЕнерЗона България на изложение "Мисия здраве" от 27-29 септември 2019 в "Княжевка" градина.

прочети още